Online boeken

datum van aankomst
Aantal dagen Aantal kamers Aantal persoons

Favoriete gastheer vinden


Certificaten


Voorzieningen


LOGIES- EN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VAN GASTHEREN IN HET MOEZELLAND

Geachte Nederlandse gasten, De onderstaande vertaling van de logies- en bemiddelingsvoorwaarden van de gastheren in Moselland is uitsluitend als service en ter verduidelijking voor u opgesteld. In juridisch opzicht is uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.

Mosellandtouristik GmbH, hierna verkort ‚Mosellandtouristik‘ genoemd, bemiddelt accommodaties van gastheren en privéverhuurders (hotels, gasthuizen, pensions en vakantiehuizen), hierna uniform ‚gastheer‘ genoemd, in het Moezelland overeenkomstig het actuele aanbod. De onderstaande voorwaarden maken, voor zover dit rechtsgeldig is overeengekomen, in geval van boeking deel uit van de logies-/accommodatieovereenkomst die tot stand komt tussen de gast en de gastheer en regelen aanvullend op de wettelijke voorschriften de contractuele verhouding tussen de gast en de gastheer evenals de bemiddelingsactiviteiten van Mosellandtouristik. Leest u deze voorwaarden daarom opmerkzaam door.

1. Functie van Mosellandtouristik; Werkingssfeer van deze logiesvoorwaarden

Voor overeenkomsten geldt afhankelijk van het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst (vanwege de nieuwe wettelijke voorschriften voor reizen die op 01-07-2018 in werking treden wordt dit overeenkomstig de wettelijke regeling bepaald door het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst):

1.1 Voor alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voor 01-07-2018 geldt: Mosellandtouristik heeft, voor zover niet uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt, slechts de functie van bemiddelaar. Hij is niet aansprakelijk voor de gegevensverstrekking van de gastheer over prijzen en prestaties. Eventuele aansprakelijkheid van Mosellandtouristik uit de bemiddelingsovereenkomst wordt hierdoor niet aangetast.

1.2 Voor alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen na 30-06-2018 geldt:

a) Mosellandtouristik is beheerder van de betreffende websites, dan wel uitgever van dienovereenkomstige registers van gastheren, catalogi, brochures of andere gedrukte media en online presentaties, voor zover hij daar uitdrukkelijk als uitgever/beheerder is vermeld.

b) Indien Mosellandtouristik prestaties van de gastheer (verblijf, verzorging en eigen nevenprestaties van de gastheer) bemiddelt, die geen aanzienlijk deel uitmaken van de totale waarde van de prestaties van de gastheer en noch een essentieel kenmerk vormen van het totaal aan prestaties van de gastheer of Mosellandtouristik zelf, noch als zodanig worden gepromoot, heeft Mosellandtouristik slechts de functie van bemiddelaar.

c) Mosellandtouristik heeft als bemiddelaar de functie van aanbieder van samenhangende reisprestaties, voor zover volgens de wettelijke voorschriften van § 651w BGB is voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een aanbod van samenhangende reisprestaties door Mosellandtouristik.

d) Ongeacht de verplichtingen van Mosellandtouristik als aanbieder van samenhangende reisprestaties (in het bijzonder de overhandiging van het wettelijk geregelde formulier en bescherming van het geld van klanten in het geval van inningsactiviteiten van Mosellandtouristik) en de juridische gevolgen van nietnakoming van deze wettelijke verplichtingen is Mosellandtouristik bij vervulling van de voorwaarden onder b) of c) noch reisorganisator noch contractpartner van de in geval van boeking tot stand gekomen logiesovereenkomst. Hij is daarom niet aansprakelijk voor de gegevensverstrekking van de gastheer over prijzen en prestaties, voor de levering van de prestatie zelf en voor gebreken in de prestatie. Voor alle overeenkomsten geldt onafhankelijk van het tijdstip van totstandkoming:

1.3. De onderhavige logiesvoorwaarden gelden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, voor alle boekingen van accommodaties die gebaseerd zijn op het door Mosellandtouristik uitgegeven register van gastheren, dan wel voor boekingen op basis van de desbetreffende aanbiedingen in het internet.

1.4. Het blijft de gastheren voorbehouden om met de gast in het individuele geval andere logiesvoorwaarden overeen te komen, dan wel regelingen die van de onderstaande logiesvoorwaarden afwijken of deze aanvullen.

2. Totstandkoming overeenkomst, reisbemiddelaar, vermeldingen in hotelgidsen

2.1 Met de boeking doet de gast, eventueel na voorafgaande vrijblijvende informatie van de gastheer over zijn accommodaties en de actuele beschikbaarheid daarvan, de gastheer een bindend aanbod tot het sluiten van de logiesovereenkomst. Basis van dit aanbod zijn de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de boekingsgrondslag (bv. plaatsbeschrijving, toelichting op classificeringen), voor zover deze de klant ter beschikking staan bij de boeking.

2.2 De boeking van de gast kan via alle door de gastheer aangeboden boekingsmethoden, dus mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail plaatsvinden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand als de klant de aanvaardingsverklaring (boekingsbevestiging) van de gastheer of Mosellandtouristik als diens vertegenwoordiger heeft ontvangen. De aanvaardingsverklaring hoeft niet in een bepaalde vorm plaats te vinden, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor de gast en de gastheer bindend zijn.

2.4 Normaliter zal de gastheer bij mondelinge of telefonische boekingen een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging aan de klant verstrekken. De rechtsgeldigheid van de logiesovereenkomst hangt bij dergelijke boekingen echter niet af van ontvangst van het schriftelijke exemplaar van de boekingsbevestiging.

2.5 Voor zover de gastheer dan wel Mosellandtouristik als diens bemiddelaar de mogelijkheid aanbiedt om de accommodatie bindend te boeken en te bemiddelen door op elektronische wijze een overeenkomst te sluiten via een internetplatform, geldt voor deze totstandkoming:

a) Het online boekingsproces wordt de klant met desbetreffende verklaringen toegelicht. Als taal van de overeenkomst staat uitsluitend de Duitse taal ter beschikking.

b) De klant kan middels een correctiemogelijkheid, die hem in het boekingsproces wordt toegelicht, op elk moment zijn gegevens corrigeren of wissen of het volledige online boekingsformulier resetten.

c) Nadat de klant zijn selectie van gewenste accommodaties heeft voltooid en zijn persoonsgegevens heeft ingevoerd worden alle gegevens inclusief alle essentiële informatie over prijzen, prestaties, geboekte aanvullende prestaties en met eventueel afgesloten reisverzekeringen getoond. De klant heeft de mogelijkheid de volledige boeking te verwerpen of opnieuw uit te voeren.

d) Door het aanklikken van de button ‚zahlungspflichtig buchen‘ (boeken met betalingsverplichting) doet de klant de gastheer een bindend aanbod tot het sluiten van een logiesovereenkomst. Het aanklikken van deze button leidt derhalve bij ontvangst van een boekingsbevestiging van de gastheer of Mosellandtouristik als bemiddelaar binnen de bindende termijn tot totstandkoming van een logiesovereenkomst met betalingsverplichting. Door het maken van een online boeking en het aanklikken van de button ‚zahlungspflichtig buchen‘ wordt geen aanspraak van de klant op het tot stand komen van een logiesovereenkomst gevestigd. Het staat de gastheer vrij om het aanbod van de klant tot het aangaan van de overeenkomst (de boeking) te aanvaarden of af te wijzen

e) Indien er geen boekingsbevestiging in realtime plaatsvindt, bevestigt de gastheer of Mosellandtouristik als bemiddelaar de ontvangst van de boeking onmiddellijk op elektronische wijze aan de klant. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en vestigt geen aanspraak van de klant op het tot stand komen van de logiesovereenkomst. overeenkomstig zijn boekingswens.

f) De logiesovereenkomst komt tot stand als de klant de boekingsbevestiging heeft ontvangen die de gastheer of Mosellandtouristik als bemiddelaar aan de klant verstrekt in de in het boekingsproces aangegeven vorm per e-mail, fax of post. Indien de boekingsbevestiging van de inhoud van de boeking afwijkt, is er sprake van een nieuw aanbod van de gastheer. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod als de klant de aanvaarding hiervan verklaart door een uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling of betaling van het resterende bedrag ofwel door het betrekken van de accommodatie.

2.7 Reisbemiddelaars en boekingskantoren zijn niet gemachtigd om afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de overeenkomst wijzigen, verder gaan de contractueel door de gastheer toegezegde prestaties of in tegenspraak zijn met de accommodatieen prestatiebeschrijving van de gastheer.

2.8 Vermeldingen in hotelgidsen en soortgelijke overzichten, die niet worden uitgegeven door Mosellandtouristik of de gastheer, zijn niet bindend ten aanzien van de gastheer en diens prestatieplicht voorzover ze niet door een uitdrukkelijke afspraak met de gast deel zijn gaan uitmaken van de inhoud van de prestatieplicht van de gastheer.

3. Vrijblijvende reserveringen

3.1 Voor de gast vrijblijvende reserveringen, die hij kosteloos kan annuleren, zijn slechts na dienovereenkomstige uitdrukkelijke afspraak met Mosellandtouristik of de gastheer mogelijk. 3.2 Indien er geen voor de gast vrijblijvende reservering uitdrukkelijk is overeengekomen, leidt de boeking volgens rubriek 2 (totstandkoming van de overeenkomst) van deze voorwaarden in beginsel tot een voor de gastheer en de gast/opdrachtgever juridisch bindende overeenkomst.

3.3 Indien een voor de gast vrijblijvende reservering is overeengekomen, wordt de gewenste accommodatie door de gastheer bindend vrijgehouden tot het overeengekomen tijdstip voor boeking door de gast. De gast dient Mosellandtouristik dan wel de gastheer voor dit tijdstip mee te delen of de reservering behandeld moet worden als een ook voor hem bindende boeking. Indien dit niet gebeurt vervalt de reservering zonder verdere kennisgevingsplicht van Mosellandtouristik of de gastheer. Indien de mededeling binnen de gestelde termijn plaatsvindt, komt bij ontvangst hiervan door de gastheer een voor deze en de gast juridisch bindende logiesovereenkomst tot stand.

4. Prijzen en prestaties, omboekingen

4.1 De in de brochure aangegeven prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw en alle nevenkosten, voor zover ten aanzien van de nevenkosten niets anders bepaald is. Los daarvan kunnen kuurbelastingen en kosten voor verbruiksafhankelijk berekende diensten ontstaan en afzonderlijk worden aangegeven, evenals kosten wegens geselecteerde en aanvullende prestaties.

4.2 De door de gastheer verschuldigde prestaties vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de geldige brochure, dan wel met de objectbeschrijving evenals uit eventueel aanvullend met de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk gemaakte afspraken. Het wordt de gast/opdrachtgever aangeraden om aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.

4.3 Voor omboekingen (wijzigingen m.b.t. het type accommodatie, de datum van aankomst en terugreis, de verblijfsduur, de soort verzorging, bij geboekte aanvullende prestaties en overige aanvullende prestaties), ten aanzien waarvan geen juridische aanspraak op uitvoering daarvan bestaat, kan de gastheer omboekingskosten van € 15,- per wijzigingshandeling verlangen. Dit geldt niet als de wijziging slechts gering van aard is.

5. Betaling

5.1 De opeisbaarheid van aanbetaling en betaling van het resterende bedrag wordt bepaald door de met de gast of opdrachtgever getroffen en in de boekingsbevestiging opgenomen regeling. Indien er geen bijzondere afspraak is gemaakt, is de volledige accommodatieprijs inclusief de vergoedingen voor nevenkosten en aanvullende prestaties opeisbaar aan het einde van het verblijf en dient dan aan de gastheer te worden betaald.

5.2 De gastheer kan na totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling verlangen. Deze bedraagt, voor zover in het individuele geval niets anders is overeengekomen, 15% van de totale prijs van de accommodatie en geboekte aanvullende prestaties.

5.3 Betalingen in vreemde valuta en met cheque zijn niet mogelijk. Creditcardbetalingen en betalingen met EC-pas zijn slechts mogelijk als dit is overeengekomen of algemeen met affichering door de gastheer wordt aangeboden. Betalingen aan het einde van het verblijf zijn niet mogelijk door middel van overboeking.

5.4 Indien de gast geen of een onvolledige overeengekomen aanbetaling doet, ondanks een aanmaning met termijnstelling van de gastheer, heeft de gastheer, voor zover hij zelf bereid en in staat is om de contractuele prestaties te leveren en er geen wettelijk of contractueel retentierecht van de gast bestaat, het recht om de overeenkomst met de gast te ontbinden en deze de ontbindingskosten conform rubriek 6 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

6. Ontbinding en niet-aantreden reis

6.1 In het geval van ontbinding of niet-aantreden van de reis blijft de aanspraak van de gastheer op betaling van de overeengekomen accommodatieprijs inclusief het aandeel voor verzorging en de kosten voor aanvullende prestaties bestaan.

6.2 De gastheer dient er in het kader van zijn normale bedrijfsvoering naar te streven, zonder daarbij verplicht te zijn tot bijzondere inspanningen en rekening houdend met het bijzondere karakter van de geboekte accommodatie (bv. kamer met rookverbod, familiekamer) een andere gebruiksmogelijkheid voor de accommodatie te vinden.

6.3 Voor een andere bezetting en indien dit niet mogelijk is voor bespaarde kosten vindt t.a.v. de gastheer verrekening plaats.

6.4 Volgens de door de rechtspraak erkende percentages voor de bepaling van bespaarde kosten dient de gast dan wel de opdrachtgever aan de gastheer de volgende bedragen te betalen, telkens met betrekking tot de volledige prijs van de accommodatie (inclusief alle nevenkosten), maar zonder rekening te houden met eventuele openbare heffingen zoals toeristenheffingen of kuurbelastingen: · bij vakantiewoningen/accommodaties zonder verzorging 90% · bij overnachting/ontbijt 80% · bij halfpension 70% · bij volpension 60%

6.5 Het blijft de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk voorbehouden om jegens de gastheer aan te tonen, dat diens bespaarde kosten wezenlijk hoger zijn dan de hiervoor toegepaste aftrek, dan wel dat een ander gebruik van de accommodatie of van andere prestaties heeft plaatsgevonden. In het geval dat iets dergelijks wordt aangetoond zijn de gast dan wel de opdrachtgever slechts verplicht het desbetreffende geringere bedrag te betalen.

6.6 Sluiten van een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte wordt dringend aanbevolen.

6.7 De ontbindingsverklaring dient om boekingstechnische redenen te worden gericht aan Mosellandtouristik (niet aan de gastheer) en dient in het belang van de gast schriftelijk plaats te vinden.

7. Aankomst en terugreis

7.1 De aankomst van de gast dient plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip, zonder bijzondere afspraak uiterlijk om 18:00 uur.

7.2 Voor latere aankomst geldt: De gast is verplicht om de gastheer uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van aankomst mee te delen of hij met vertraging aankomt, of de geboekte accommodatie bij een verblijf van meerdere dagen pas wil betrekken op een volgende dag. Indien geen tijdige mededeling plaatsvindt heeft de gastheer het recht om de accommodatie anderszins te laten betrekken. Voor de tijd van niet-bezetting zijn de bepalingen van rubriek 6 overeenkomstig van toepassing. Indien de gast een latere aankomst meedeelt, dient hij de overeengekomen vergoeding, verminderd met bespaarde kosten van de gastheer volgens rubriek 6.4 en 6.5 ook te betalen voor de tijd waarin de accommodatie niet bezet was, tenzij de gastheer contractueel of wettelijk verantwoordelijk dient te worden gehouden voor de verlate bezetting.

7.3 De gast dient zijn accommodatie op het overeengekomen tijdstip te verlaten, zonder bijzondere afspraak uiterlijk om 12:00 uur op de vertrekdag. Bij niet tijdige ontruiming van de accommodatie kan de gastheer een passende vergoeding van meerkosten verlangen. Het blijft de gastheer voorbehouden om verdergaande schadevergoeding te vorderen.

8. Plicht van de klant tot melding van gebreken, meenemen van dieren, opzegging door de gastheer

8.1 De gast is verplicht om optredende gebreken en storingen onmiddellijk mee te delen aan de gastheer en herstel hiervan te verlangen. Een melding van gebreken die alleen aan Mosellandtouristik wordt gedaan is niet voldoende. Indien de melding van gebreken verwijtbaar achterwege blijft kunnen aanspraken van de gast geheel of gedeeltelijk vervallen.

8.2 De gast kan de overeenkomst alleen bij aanzienlijke gebreken of storingen opzeggen. Hij dient de gastheer in het kader van de melding van het gebrek eerst een redelijke hersteltermijn te stellen, tenzij herstel onmogelijk is, door de gastheer wordt geweigerd of indien onmiddellijke opzegging door een bijzonder voor de gastheer duidelijk belang van de gast objectief gerechtvaardigd is of indien om dergelijke redenen voortzetting van het verblijf objectief niet van de klant kan worden verlangd.

8.3 Voor het meenemen van huisdieren geldt: Het meenemen en huisvesten van huisdieren in de accommodatie is alleen toegestaan in geval van een desbetreffende uitdrukkelijke afspraak, als de gastheer deze mogelijkheid in de offerte aanbiedt. De gast is in het kader van dergelijke afspraken verplicht waarheidsgetrouw gegevens te verstrekken over soort en grootte. Niet-nakoming hiervan kan de gastheer het recht tot buitengewone opzegging van de logiesovereenkomst geven. Een onaangekondigd meenemen van huisdieren of onjuiste gegevens over soort en grootte geven de gastheer het recht om het betrekken van de accommodatie te weigeren, de logiesovereenkomst op te zeggen en ontbindingskosten volgens rubriek 6 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

9. Beperking aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van de gastheer uit de logiesovereenkomst volgens § 536a BGB voor schade die niet voortvloeit uit dood of letselschade is uitgesloten, tenzij deze het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de gastheer of een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersonen van de gastheer.

9.2 De aansprakelijkheid van de gastheer als waard voor binnengebrachte zaken conform §§ 701 e.v. BGB wordt door deze regeling niet aangetast.

9.3 De gastheer is niet aansprakelijk voor storingen in de prestatie bij prestaties die tijdens het verblijf voor de gast/ opdrachtgever duidelijk slechts bemiddeld werden als prestaties van derden (bv. sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, enz.). Hetzelfde geldt voor prestaties van derden die al tezamen met de boeking van de accommodatie werden bemiddeld, voor zover deze in de offerte dan wel in de boekingsbevestiging uitdrukkelijk zijn gekenmerkt als prestaties van derden.

10. Verjaring

10.1 Contractuele aanspraken van de gast/ opdrachtgever jegens de gastheer uit de logiesovereenkomst of jegens Mosellandtouristik uit de bemiddelingsovereenkomst wegens dood of letselschade inclusief contractuele aanspraken op smartengeld, die voortvloeien uit hun nalatig plichtsverzuim of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van hun wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, verjaren na drie jaar. Dit geldt ook ten aanzien van alle aanspraken op vergoeding van overige schade die voortvloeiten uit grof nalatig plichtsverzuim van de gastheer dan wel van Mosellandtouristik of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van hun wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen.

10.2 Alle overige contractuele aanspraken verjaren na 1 jaar.

10.3 De verjaring als bedoeld in de voorgaande bepalingen begint steeds met het einde van het jaar, waarin de aanspraak is ontstaan en de gast/opdrachtgever de omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd heeft vernomen, evenals het feit dat de gastheer dan wel Mosellandtouristik in dit verband schuldenaar zijn, dan wel dit zonder grove nalatigheid had moeten vernemen. Indien de laatste dag van de termijn op een zondag, een op de plaats van uitvoering nationaal erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, komt in de plaats van een dergelijke dag de volgende werkdag.

10.4 Indien er tussen de gast en de gastheer dan wel Mosellandtouristik onderhandelingen gaande zijn over de geldend gemaakte aanspraken of de omstandigheden waarop de aanspraak gebaseerd is, wordt de verjaring geschorst, totdat de gast of de gastheer dan wel Mosellandtouristik voortzetting van de onderhandelingen weigert. De hierboven genoemde verjaringstermijn van een jaar treedt op zijn vroegst 3 maanden na het einde van de schorsing in.

11. Opmerkingen over mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting; afspraak over toepasselijk recht en bevoegd gerecht

11.1 Gastheer en Mosellandtouristik wijsen er met het oog op de wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten op dat de gastheer en Mosellandtouristik niet deelneemen aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Voor zover deelname aan een geschillenbeslechting voor consumenten voor de gastheer en / of Mosellandtouristik verplichten zou zijn, informeeren de gastheer en / of Mosellandtouristik de gast / consument hierover op gepaste wijze. De gastheer en Mosellandtouristik attendeeren voor alle overeenkomsten die in het elektronische rechtsverkeer zijn gesloten op het Europese online geschillenplatform ec.europa. eu/consumers/odr/.

11.2 Op de contractuele verhouding tussen de gast dan wel de opdrachtgever en de gastheer dan wel Mosellandtouristik is uitsluitend Duits recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verdere rechtsverhouding.

11.3 Indien bij ontvankelijke rechtsvorderingen van de gast dan wel de opdrachtgever jegens de gastheer of Mosellandtouristik in het buitenland voor diens principiële aansprakelijkheid geen Duits recht wordt toegepast, is ten aanzien van de rechtsgevolgen, in het bijzonder met betrekking tot de aard, omvang en hoogte van de aanspraken van de gast dan wel de opdrachtgever uitsluitend Duits recht van toepassing.

11.4 De gast dan wel de opdrachtgever kunnen de de gastheer dan wel Mosellandtouristik alleen in diens plaats van vestiging dagvaarden.

11.5 Voor rechtsvorderingen van de gastheer dan wel Mosellandtouristik jegens de gast dan wel de opdrachtgever is de woonplaats van de klant doorslaggevend. Voor rechtsvorderingen jegens gasten dan wel opdrachtgevers, die kooplui, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, dan wel personen zijn die hun woonplaats/zetel of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben of wiens woonplaats/zetel of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de dagvaarding niet bekend is, wordt overeengekomen dat het gerecht in de plaats van vestiging van de gastheer bevoegd is.

11.6 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de bepalingen van de Europese Unie die van toepassing zijn op het contract of andere internationale bepalingen van toepassing zijn.

© Deze reisvoorwaarden zijn de door de auteurswet beschermd; Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München 2004 - 2018 Reisorganisator is

Mosellandtouristik GmbH Directeur: Sabine Winkhaus-Robert Kordelweg 1 54470 Bernkastel-Kues Handelsregister kantongerecht Wittlich, HRB 21498 Telefoon +49(0)6531/9733-0 Fax +49(0)6531/9733-33 eMail: info@mosellandtouristik.de