Online boeken

datum van aankomst
Aantal dagen Aantal kamers Aantal persoons

Favoriete gastheer vinden


Certificaten


Voorzieningen


REISVOORWAARDEN van Mosellandtouristik GmbH

REISVOORWARDEN VAN MOSELLANDTOURISTIK GMBH VOOR BOEKINGEN GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2018

Geachte Nederlandse gasten, De onderstaande vertaling van de reisvoorwaarden voor de all inclusive-aanbiedingen van Mosellandtouristik GmbH voor boekingen geldig tot en met 30 juni 2018 is uitsluitend als service en ter verduidelijking voor u opgesteld. In juridisch opzicht is uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.

 

De volgende reisvoorwaarden gelden voor all inclusive-aanbiedigen die Mosellandtouristik GmbH aanbiedt!

ZEER GEACHTE KLANT, wij verzoeken u goed kennis te nemen van de volgende reisvoorwaarden. Deze reisvoorwaarden worden, voor zover ze effectief betrokken zijn, bestanddeel van het reiscontract dat u – hierna genoemd ‚reiziger‘ of ‚klant‘ – met Mosellandtouristik GmbH, hierna als “Mosellandtouristik” afgekort, als reisorganisator voor 01-07-2018 afsluit. Deze reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor de all-in-aanbiedingen van Mosellandtouristik. Ze gelden niet voor de bemiddeling van prestaties van derden (zoals bv. rondleidingen van gasten en toegangskaarten) en niet voor overeenkomsten over accommodaties, dan wel de bemiddeling daarvan.

1. Contractafsluiting

1.1 Met de boeking (reisaanmelding), die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail kan plaatsvinden doet de klant Mosellandtouristik een bindend aanbod tot het sluiten van een reisovereenkomst. Zijn aanbod is gebaseerd op de reisbeschrijving, deze reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie in de boekingsgrondslag (catalogus, register gastheren, internet) voorzover deze de klant ter beschikking staan. Op online boekingen is uitsluitend rubriek1.3 van toepassing.

1.2 De reisovereenkomst komt door boekingsbevestiging van Mosellandtouristik aan de klant tot stand. Dit hoeft niet in een bepaalde vorm plaats te vinden. Bij of onmiddellijk na totstandkoming van de overeenkomst wordt aan de klant een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging verstrekt. Een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging kan achterwege blijven, als de boeking van de klant korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de reis plaatsvindt.

1.3 Indien Mosellandtouristik de mogelijkheid aanbiedt om bindend te boeken door op elektronische wijze een overeenkomst te sluiten via een internetplatform, geldt voor deze totstandkoming:

a) Het online boekingsproces wordt de klant met desbetreffende verklaringen toegelicht. Als taal van de overeenkomst staat uitsluitend de Duitse taal ter beschikking.

b) De klant kan middels een correctiemogelijkheid, die hem in het boekingsproces wordt toegelicht, op elk moment zijn gegevens corrigeren of wissen of het volledige online boekingsformulier resetten.

c) Nadat de klant zijn selectie van gewenste reisprestaties heeft voltooid en zijn persoonlijke gegevens heeft ingevoerd worden alle gegevens inclusief alle essentiële informatie over prijzen, prestaties, geboekte aanvullende prestaties en met eventueel afgesloten reisverzekeringen getoond. De klant heeft de mogelijkheid de volledige boeking te verwerpen of opnieuw uit te voeren.

d) Door het aanklikken van de button ‚zahlungspflichtig buchen‘ (boeken met betalingsverplichting) doet de klant Mosellandtouristik een bindend aanbod tot het sluiten van een reisovereenkomst. Het aanklikken van deze button leidt derhalve bij ontvangst van een boekingsbevestiging van Mosellandtouristik tot de totstandkoming van een reisovereenkomst met betalingsverplichting. Door het maken van een online boeking en het aanklikken van de button ‚zahlungspflichtig buchen‘ wordt geen aanspraak van de klant op het tot stand komen van een reisovereenkomst gevestigd. Het staat Mosellandtouristik vrij om het aanbod van de klant tot het aangaan van de overeenkomst (de boeking) te aanvaarden of af te wijzen.

e) Indien er geen boekingsbevestiging in realtime plaatsvindt, bevestigt Mosellandtouristik de ontvangst van de boeking onmiddellijk op elektronische wijze aan de klant. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en vestigt geen aanspraak van de klant op het tot stand komen van de reisovereenkomst overeenkomstig zijn boekingswens.

f) De reisovereenkomst komt tot stand als de klant de boekingsbevestiging ontvangt die Mosellandtouristik aan de klant verstrekt in de in het boekingsproces aangegeven vorm per email, fax of post.

1.4 Indien de boekingsbevestiging van Mosellandtouristik afwijkt van de boeking van de klant, is er sprake van een nieuw aanbod van Mosellandtouristik waaraan deze 7 dagen vanaf de datum van de boekingsbevestiging gebonden is. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit gewijzigde aanbod indien de klant de aanvaarding van dit aanbod verklaart door een uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling of betaling van het resterende bedrag. Hetzelfde geldt als Mosellandtouristik de klant een schriftelijk all inclusive-aanbod heeft gedaan.

2. Prestaties, prestatiewijzigingen

2.1 De door Mosellandtouristik verschuldigde prestaties vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de daaraan ten grondslag liggende offerte van de betreffende all inclusive-aanbieding, binnen het kader van alle in de boekingsgrondslag opgenomen opmerkingen en toelichtingen.

2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners, met name accommodatiebedrijven zijn door Mosellandtouristik niet gemachtigd om toezeggingen te doen of afspraken te maken die verder gaan dan de reisofferte of boekingsbevestiging of daarmee in tegenspraak zijn, dan wel de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst wijzigen.

2.3 Vermeldingen in hotelgidsen, brochures en soortgelijke overzichten, met name ook in eigen brochures van de gastheer van de accommodatie, die niet worden uitgegeven door Mosellandtouristik zijn niet bindend ten aanzien van Mosellandtouristik en diens prestatieplicht, voorzover ze niet door een uitdrukkelijke afspraak met de gast deel zijn gaan uitmaken van de inhoud van de prestatieplicht van de gastheer.

3. Aanbetaling/betaling van de rest

3.1 Met het sluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na het overgeven van een waarborgbewijs conform § 651k BGB moet een aanbetaling worden voldaan, die op de reisbedrag wordt gerekend. Deze bedraagt, voor zover in het individuele geval niets anders is overeengekomen en in de boekingsbevestiging is aangegeven, 10% van de prijs van de reis.

3.2 De betaling van het resterende bedrag dient 3 weken voor aanvang van de reis plaats te finden voor zover in het individuele geval geen andere betalingstermijn is overeen- gekomen en het waarborgbewijs is afgegeve, indien vaststaat dat de reis niet meer om de in rubriek 9 van deze voorwaarden genoemde redenen kan worden afgezegd. Bij boekingen korter dan 3 weken voor het begin van de reis dient het volle bedrag direct te worden betaald.

3.3 In afwijking van de regeling in de rubrieken 3.1 en 3.2 vervalt de verplichting tot overhandiging van een garantiebewijs · indien de all inclusive-reis niet langer duurt dan 24 uur, geen overnachting insluit en de reisprijs niet hoger is dan € 75 per persoon, · indien de contractuele prestaties niet het vervoer van en naar de vakantielocatie omvatten en is overeengekomen en in de boekingsbevestiging is aangegeven, dat de volledige prijs van de reis pas na afloop van de reis ter plaatse dient te worden betaald.

3.4 Indien er geen contractueel of wettelijk ontbindingsrecht van de klant bestaat en de Mosellandtouristik bereid en in staat is om de contractuele prestaties te leveren, geldt het volgende: a) Indien de reiziger ondanks opeisbaarheid geen aanbetaling doet of het resterende bedrag niet of niet volledig betaalt op de overeengekomen vervaldata, heeft Mosellandtouristik het recht om na aanmaning met termijnstelling de overeenkomst te ontbinden en de reiziger de kosten van ontbinding conform rubriek 4 van deze voorwaarden in rekening te brengen. b) Indien de reis van de prijs niet volledig is betaald heeft de klant geen aanspraak op afname van de reisprestaties dan wel op overhandiging van de reisdocumenten.

4. Annulering door de klant, omboeking

4.1 De klant kan tot het begin van de reis op elk moment de reis annuleren. Het verdient aanbeveling, het annuleren ter voorkoming van misverstanden schriftelijk te doen. Peildatum is de ontvangst van de annulering bij Mosellandtouristik.

4.2 In elk geval van ontbinding door de deelnemer aan de reis heeft Mosellandtouristik als volgt recht op schadevergoeding voor de getroffen reismaatregelen en de inspanningen van Mosellandtouristik, waarbij met doorgaans bespaarde kosten en het doorgaans mogelijke andere gebruik van reisprestaties rekening is gehouden: · tot en met de 31e dag voor het begin van de reis 10 % · van de 30e tot de 21e dag voor het begin van de reis 20 % · van de 20e tot en met de 12e dag voor het begin van de reis 30 % · van de 11e tot en met de 3e dag voor het begin van de reis 70 % · van de 2e dag tot op de dag van het begin van de reis en bij nietreizen 90 % van de reissom

4.3 Sluiten van een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte wordt dringend aanbevolen.

4.4 De klant dient aan Mosellandtouristik te bewijzen datzij geen of wezenlijk lagere kosten heeft gemaakt dan de voorstaand vastgelegde all-in-kosten. In dit geval is de klant slechts verplicht de mindere kosten te betalen.

4.5 Mosellandtouristik behoudt het recht om in plaats van bovenstaande all-in-prijzen een hogere, concrete schadeloosstelling te eisen, indien Mosellandtouristik aantoont dat er voor hem aanzienlijk hogere kosten ontstaan zijn dan de enigerlei toepasbare all-in-prijs. Als Mosellandtouristik een dergelijke eis laat gelden, dan is Mosellandtouristik verplicht om de gevraagde schadeloosstelling concreet te berekenen en te documenteren met inachtneming van mogelijk bespaarde kosten en een eventueel andersoortig gebruik van de reisprestaties.

4.6 Indien er op verzoek van de klant na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de reisdatum, de accommodatie, de verzorging of andere diensten (omboekingen), dan kan Mosellandtouristik tot 32 dagen voor aanvang van de reis een omboekingstarief van € 15,- in rekening brengen, zonder dat de klant wettelijk aanspraak kan maken op de omboeking en uitsluitend voor zover deze mogelijk is. Latere omboekingen zijn uitsluitend mogelijk door middel van annulering van de reisovereenkomst conform de bovenstaande annuleringsvoorwaarden en nieuwe boeking. Dit is niet van toepassing op gewenste omboekingen die slechts geringe kosten met zich meebrengen.

5. Plichten van de reiziger (melding gebreken, opzegging, vervaltermijn)

5.1 De reiziger is verplicht om eventueel optredende gebreken onmiddellijk mee te delen aan Mosellandtouristik en herstel hiervan te verlangen. Aanspraken van de reiziger vervallen alleen dan niet, als de reiziger geen schuld heeft aan het achterwege blijven van de verplichte melding van gebreken. Een melding van gebreken aan de dienstverlener, met name aan de accommodatieverschaffer is niet voldoende.

5.2 Indien de reis als gevolg van een reisgebrek aanzienlijk nadelig wordt beïnvloed of indien als gevolg van een dergelijk gebrek om belangrijke en voor Mosellandtouristik duidelijke redenen niet van de reiziger kan worden verlangd dat hij de reis voortzet, kan de reiziger de reisovereenkomst volgens de wettelijke bepalingen (§ 651 e BGB) opzeggen. De opzegging is pas geoorloofd als Mosellandtouristik dan wel haar vertegenwoordiger een hem door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft laten verstrijken, zonder voor herstel te zorgen. Er hoeft geen termijn te worden gesteld als herstel onmogelijk is of door Mosellandtouristik of zijn vertegenwoordiger wordt geweigerd of indien de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door een bijzonder belang van de reiziger gerechtvaardigd is.

5.3 De reiziger dient aanspraken wegens niet geleverde contractueel overeengekomen reisprestaties binnen een maand na de contractueel geplande datum van terugreis geldend te maken jegens Mosellandtouristik via het hieronder aangegeven adres. Een melding is niet tijdig als deze wordt gedaan aan de dienstverlener, met name niet als deze aan de accommodatieverschaffer wordt gedaan. Het wordt dringend aangeraden de melding van aanspraken schriftelijk te doen. Aanspraken van de reiziger vervallen alleen dan niet, als de tijdige melding van aanspraken buiten zijn schuld achterwege blijft.

6. Bijzondere plichten van de reiziger bij all inclusive-reizen met medische prestaties, kuurbehandelingen, wellness-aanbiedingen

6.1 Bij all inclusive-reizen die medische prestaties, kuurbehandelingen, wellness-aanbiedingen of vergelijkbare prestaties omvatten heeft de reiziger de plicht om zich voor de boeking, voor aanvang van de reis en voor afname van de prestaties te laten informeren of de betreffende behandeling of prestaties voor hem geschikt zijn, rekening houdend met zijn persoonlijke medische gezondheidstoestand en met name met het oog op eventueel reeds bestaande bezwaren of ziektes.

6.2 Mosellandtouristik is in dit opzicht zonder uitdrukkelijke afspraak geen bijzondere en in het bijzonder op de betreffende reiziger afgestemde medische informatie of toelichting verschuldigd over de gevolgen, risico‘s en bijwerkingen van dergelijke prestaties.

6.3 De voorgaande bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of Mosellandtouristik slechts bemiddelaar is van dergelijke prestaties dan wel of deze deel uitmaken van de reisprestaties.

7. Bijzondere plichten van de reizigers bij reizen met de fiets

7.1 De reiziger is voor de verkeersveiligheid, de technische functionaliteit en alle overige omstandigheden in combinatie met het meebrengen van een eigen fiets uitsluitend zelf verantwoordelijk. Daarom is de Mosellandtouristik niet onderhevig aan advies- of controleplicht.

7.2 Zowel bij meegebrachte eigen fietsen, alsook bij ter beschikking gestelde fietsen is de klant voor het begin van de tocht en doorlopend onderhevig aan de plicht om het voorkomen van technische gebreken en de verkeersveiligheid te controleren. In het kader van zijn algemene wettelijke verplichting tot melding van tekortkomingen, is de reiziger gehouden om eventuele tekortkomingen onmiddellijk aan de door Mosellandtouristik aangestelde reisleiding – of, indien het contract niet daarin voorziet, aan Mosellandtouristik zelf – mee te delen en – in geval van een ter beschikking gesteld rijwiel – om remedie te verzoeken. De reiziger is verplicht om alle verkeersvoorschriften te respecteren.

7.3 De reiziger is ertoe verplicht om elke schade, beperking of gevaar voor derde personen en zaken te vermijden en bij het besturen van de fiets zijn gedrag en zijn rijwijze overeenkomstig aan te passen.

8. Beperking van de aansprakelijkheid van Mosellandtouristik

8.1 De contractuele aansprakelijkheid van Mosellandtouristik voor schade die niet voortkomt uit letsel met dodelijke, het lichaam of de gezondheid bedreigende afloop, is beperkt tot driemaal de reissom, indien schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid veroorzaakt is of Mosellandtouristik voor een voor de reiziger ontstane schade enkel wegens schuld van een dienstverlener verantwoordelijk is.

8.2 Mosellandtouristik is niet verantwoordelijk voor gegevens en onvoldoende dienstverlening in samenhang met prestaties, die niet contractueel overeengekomen hoofd- prestaties zijn en geen bestanddeel van het all-inaanbod van Mosellandtouristik zijn en voor de klant herkenbaar en in de reisbeschrijving of de boekingsbevestiging als vreemde prestatie zijn gekenschetst, of gedurende het verblijf als vreemde prestatie alleen maar werden bemiddeld (bijv. kuur- en wellnessarrangementen, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies, enz.).

8.3 Indien prestaties zoals medische prestaties, therapieën, massages of overige therapeutische behandelingen (‚Heilanwendungen‘) of dienstverleningen niet deel uitmaken van de all inclusive- aanbieding van Mosellandtouristik en door deze slechts aanvullend op de geboekte all inclusive-reis volgens rubriek

8.2 bemiddeld worden, is Mosellandtouristik niet aansprakelijk voor het leveren van de prestatie en evenmin voor persoonlijke of zaakschade. Indien dergelijke prestaties deel uitmaken van de reisprestaties, is Mosellandtouristik niet verantwoordelijk voor het slagen van een therapie of kuur.

9. Ontbinding door Mosellandtouristik vanwege niet bereiken van een vastgelegd minimum aantal deelnemers

9.1 Mosellandtouristik kan, als in de concrete reisofferte voor een bepaalde reis of in een algemene opmerking in de reisbrochure bij alle of bij daar precies omschreven reizen wordt gewezen op een minimum aantal deelnemers, bij het niet bereiken van dit minimum aantal deelnemers de reisovereenkomst ontbinden tot 3 weken voor aanvang van de reis.

9.2 Het minimum aantal deelnemers dient in de boekingsbevestiging te worden aangegeven, dan wel dient daarin te worden verwezen naar de desbetreffende vermeldingen in de reisofferte.

9.3 Mosellandtouristik is verplicht om de klant onmiddellijk na het intreden van de voorwaarde voor het niet plaatsvinden van de reis daarover te informeren en hem de ontbindingsverklaring onmiddellijk te doen toekomen.

9.4 Indien al voor afloop van de in rubriek 9.1 genoemde termijn blijkt dat de reis niet zal plaatsvinden is Mosellandtouristik verplicht om de reisovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te verklaren.

9.5 De klant kan bij een afzegging deelname aan een minstens gelijkwaardige andere reis verlangen als Mosellandtouristik in staat is een dergelijke reis zonder meerprijs voor de klant uit haar aanbod aan te bieden. De klant dient dit recht onmiddellijk na de verklaring over de afzegging van de reis door Mosellandtouristik jegens deze geldend te maken.

9.6 In het geval van ontbinding door Mosellandtouristik worden de betalingen die de klant heeft gedaan op de prijs van de reis onmiddellijk gerestitueerd.

10. Niet opgeëiste prestaties

Eist de reizende individuele reisprestaties als gevolg van voortijdge terugreis, wegens ziekte of om andere, niet door Mosellandtouristik te vervangen redenen niet op, dan bestaat er geen recht van de reizende op evenredige restitutie. Mosellandtouristik zal zich echter, in zoverre het niet om heel kleine bedragen gaat, bij de dienstverlener om restitutie inspannen en corresponderende bedragen aan de reizende terugbetalen, zodra en in zoverre ze door de individuele dienstverlener feitelijk aan Mosellandtouristik zijn terugbetaald.

11. Verjaring

11.1 Contractuele aanspraken van de reiziger volgens § 651c tot en met f BGB voortvloeiend uit dood of letselschade met inbegrip van contractuele aanspraken op smartengeld, die voortvloeien uit nalatig plichtsverzuim van Mosellandtouristik of opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersonen van Mosellandtouristik, verjaren na 2 jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding van overige schade die voortvloeien uit grof nalatig plichtsverzuim van Mosellandtouristik of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersonen van Mosellandtouristik.

11.2 Alle overige contractuele aanspraken volgens § 651c tot en met f BGB verjaren na 1 jaar.

11.3 De verjaring als bedoeld in rubriek 11.1 en 11.2 begint op de dag die volgt op de dag waarop de reis volgens de contractuele afspraken had moeten eindigen. Indien de laatste dag van de termijn op een zondag, een op de plaats van uitvoering erkende nationale feestdag of op een zaterdag valt, komt in de plaats van een dergelijke dag de volgende werkdag.

11.4 Indien er tussen de reiziger en Mosellandtouristik onderhandelingen gaande zijn over de aanspraak of de omstandigheden waarop de aanspraak gebaseerd is, wordt de verjaring geschorst, totdat de reiziger of Mosellandtouristik voortzetting van de onderhandelingen weigert. De verjaring treedt op zijn vroegst drie maanden na het einde van de schorsing in.

12. Opmerkingen over mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting; afspraak over toepasselijk recht en bevoegd gerecht

12.1 Mosellandtouristik wijst er met het oog op de wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten (‚Verbraucherstreitbeilegungsgesetz‘) op, dat Mosellandtouristik door openbaarmaking van deze reisvoorwaarden niet verplicht is deel te nemen aan de geschillenbeslechting voor consumenten en Mosellandtouristik niet deelneemt aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Voor zover deelname aan een geschillenbeslechting voor consumenten voor Mosellandtouristik verplicht zou zijn, informeert Mosellandtouristik de consument hierover op gepaste wijze. Mosellandtouristik attendeert voor alle overeenkomsten die in het elektronische rechtsverkeer zijn gesloten op het Europese online geschillenplatform ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2 Voor reizigers die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserse staatsburger zijn, wordt voor de gehele juridische en contractuele verhouding tussen de reiziger en Mosellandtouristik overeengekomen dat het Duitse recht bij uitsluiting van toepassing is. Dergelijke reizigers kunnen Mosellandtouristik uitsluitend dagvaarden in diens plaats van vestiging.

12.3 Voor rechtsvorderingen van Mosellandtouristik jegens reizigers dan wel contractuele partners bij de reisovereenkomst, die kooplui, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, dan wel personen zijn die hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben of wiens woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de dagvaarding niet bekend is, wordt overeengekomen dat het gerecht in de plaats van vestiging van Mosellandtouristik bevoegd is.

© Deze reisvoorwaarden zijn de door de auteurswet beschermd; Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München 2004 - 2018

Reisorganisator is
Mosellandtouristik GmbH
Directeur: Sabine Winkhaus-Robert
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues
Handelsregister kantongerecht Wittlich, HRB 21498
Telefoon +49(0)6531/9733-0
Fax +49(0)6531/9733-33
eMail: info@mosellandtouristik.de